تهیه نقشه ساختمان شرکت سیپورکس

از مزایای همکاری با شرکت سازه سبک آرسام می توان به انجام محاسبات و تهیه نقشه ساختمان (اجرایی) بر اساس پروژه اشاره کرد که توسط مهندسین مجرب سیپورکس انجام می گیرد.
علاوه بر تهیه نقشه از دیگر مواردی که توسط مهندسین سیپورکس انجام می گیرد شامل:

  • تعداد بلوک های موردنیاز مطابق با فضای پروژه
  • ضخامت و ابعاد بلوک ها
  • محل قرار گیری وال پست ها (در صورت نیاز)
  • محل قرارگیری بست اتصالات سیپورکس یا بست های مکانیکی
  • و…

طبق آیین نامه مقررات ملی و ساختمان (آیین نامه استاندارد 2800 ساختمان) استفاده از بست های مکانیکی یا بست اتصالات سیپورکس جایگزین وال پست ها شده است.
انجام تمام موارد فوق بدون اخذ هزینه مشخص در اختیار مشتریان قرار می گیرد.